Su séberu de custu nùmeru de Làcanas est intregadu a un’esordiu in Donigala Siurgus pro sa festa de Santa Maria su 7 de Cabidanni de s’annu 1998. Subra su palcu sos duos cantadores silanesos chi an meréssidu pius fama: su biadu de Frantziscu Mura e Mariu Masala.

Sa prima parte de custa gara si cumponet de 30 otadas, una dura mediana pro chi si potat faeddare de arrejonu cumpridu, in-d-una ’idda avesa dae tempus meda a sighire sas garas de poesia in piata, massimamente in sas festas de Santa Maria (Donigala) e de Santu Teodoro (Siurgus) ma pro àteros abbojos puru, de religione o chene santu.

Comente amus nadu in sa presentada de su primu séberu (Peppe Sozu e Remundu Piras cantende sos temas de sa pregadoria e de su frastimu in su 1975 in Tresnuraghes pro Santu Tiriagos), in totu sas bessidas suas sa rivista nostra at a dare logu a sos poetas de sas garas in piata.

Comente semper, su nùmeru marcadu in paréntesi a costazu de sos nùmenes de sos cantadores, inditat su tempus chi donzunu de issos b’at postu, ora pro ora, a cantare sas istrofes suas. Cand’an dadu vida a custa gara de poesia, Frantziscu Mura teniat 65 annos e Mariu Masala 63.


Masala e Mura – Su sorteggiu de sos temas (Decimoputzu, 1989)

1. Mura (1’03”)

De inoghe su pòpulu festosu
s’est de nou in piata riunidu.
In custu palcu mannu ispatziosu
in su Norantases m’aizis bidu.
E so ca m’an de nou preferidu
de che torrar’a benner orgogliosu.
Cuntentu in mesu ‘ostru chi mi agato
aterunu saludo bos nde ‘ato.

2. Màsala (58”)

Cun-d-una longa carriera a pala
in su camminu de sa vida mia
ocannu puru pro Santa Maria
so cuntentu ‘e torrare a Donigala
cun su collega Mura in cumpagnia
de custu palcu pigadu in s’iscala
ube so como fichidu e deretu
saludéndebos meda e cun afetu.

3. Mura (1’13”)

De Maria in su bellu festivale
chi bos est godimentu apo cumpresu.
Dende isfogu a su donu naturale
in mesu ‘e ‘ois m’agatei in mesu:
s’ùltima ‘olta chi m’azis intesu
cun Bruno Agus e Frantziscu Sale
chi caligunu fit in note aversa:
istanote sa mùsica est diversa.

4. Màsala (1’ 01”)

S’a s’ala manca mia ti nde pones,
Mura, formamos un’acopiada.
E tra sas tantas bellas visiones
de Cabidanni in custa notada
sa luna la ‘idimos annuada
ma ch’at in sa piata lampiones.
Sa luna dat paga lughe da inie
e-d-est sa piata illuminada a die.

5. Mura (1’02”)

Noi semus che ùnica famiglia
ue b’at poesia improvisada.
E cando bi semus nois sa pariglia
est veramente bene aggualada.
Però su chi mi faghet meraviglia
chi no fit sa transenna assigurada:
sa ch’inoghe ch’an dévidu costrùere
e fimis finas acultzu a che rùere.

6. Màsala (58”)

No isco mancu si meda o pagu fruto:
in sa mente no b’at nue ne taca.
Cun sa carena unu pagu istraca
però est cun sa limba chi discuto
e-i sas rimas no mi che las giuto
cand’ando a unu palcu in busciaca.
Bonas e malas, fato sa manera
de las improvisare dogni sera.

continua…